หน่วยวิสัญญีการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

หน่วยวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

อาจารย์วิสัญญีสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

รศ.พญ.อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล
หัวหน้าหน่วยวิสัญญีการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

รศ.พญ.ปฐมพร ปิ่นอ่อน
อาจารย์ประจำหน่วย
รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
อาจารย์พิเศษประจำหน่วย

พยาบาลวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

นส.ศิริวรรณ เชื้อสุวรรณ
พยาบาลประจำหน่วยวิสัญญี