หน่วยวิสัญญีผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

หน่วยวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

“พันธกิจการฝึกอบรม”

“ฝึกอบรมและผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก สามารถให้การดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล มีความเอื้ออาทร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและระบบบริการสุขภาพ”

วิสัญญีแพทย์ประจำหน่วยฯ

รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล
หัวหน้าหน่วยวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

รศ.พญ.อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล

อาจารย์ประจำหน่วยฯ

รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

อาจารย์ประจำหน่วยฯ

รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์

อาจารย์ประจำหน่วยฯ

รศ.พญ.วริยา สุขุประการ

อาจารย์ประจำหน่วยฯ

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี

อาจารย์ประจำหน่วยฯ

ผศ.นพ.อาทิตย์ เสมอเชื้อ

อาจารย์ประจำหน่วยฯ

อ.นพ.ภานุวัฒน์ ลาภพิเศษพันธุ์
อาจารย์ประจำหน่วยฯ

พยาบาลวิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก

นางลัดดาพร พิมพ์วงษ์

พยาบาลประจำหน่วย