อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

ผศ.นพ.ธนา นิพิทสุขการ

อาจารย์พิเศษ

ผศ.นพ.ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์

อาจารย์พิเศษ

รศ.พญ.อรพินธ์ พจน์พริ้ง

อาจารย์พิเศษ

รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

อาจารย์พิเศษ

รศ.นพ.วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์
อาจารย์พิเศษ

WORAWUT LAPISATEPUN
wlapisat@hotmail.com

ผศ.นพ.โชติ นิสูง
อาจารย์พิเศษ

CHOTE  NISOONG

oic2535@gmail.com

รศ.นพ.ธนู หินทอง
อาจารย์พิเศษ

THANOO HINTHONG

Email: thintong@gmail.com

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล
อาจารย์พิเศษ

WICHAI CHURNCHONGKOLKUL

Email: wicmd20@gmail.com

ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ
อาจารย์พิเศษ
Sahattaya Paiboonworachat
รศ.นพ.สมชัย วงษ์พันธ์กมล

SOMCHAI  WONGPUNKAMOL

Email: swongpun@hotmail.com

ผศ.นพ.กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์

อาจารย์พิเศษ
KRIT   PUNJASAWADWONG

kritanescmu@gmail.com

นพ.ทพ.สหธัช แก้วกำเนิด

อาจารย์พิเศษ

ผศ.พญ.วรกมล ติยะประเสริฐกุล

อาจารย์พิเศษ