แพทย์ประจำบ้านต่อยอด CVT

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 CVT

นพ.กิตติคุณ จอมใจ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 CVT

พญ.ชลิตตา สร้อยวงศ์
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด