อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

รศ.ดรพญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์

TANYONG  PIPANMEKAPORN

Email: tanyong24@gmail.com

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ผศ.พญ.ปิยะดา บุญทรง

PIYADA  BOONSONG

Email: piyadaster@gmail.com

อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

รศ.พญ.นุชนารถ บุญจึงมงคล

NUTCHANART BUNCHUNGMONGKOL

Email: nutchb@gmail.com

รศ.พญ.อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล

ANANCHANOK  SARINGCARINKUL

Email: asaringc@yahoo.com

รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี

SURAPHON    LORSOMRADEE

Email:slorsomr@yahoo.com

รศ.พญ.วริยา สุขุประการ

WARIYA   SUKHUPRAGARN

Email: wariya.s@cmu.ac.th

รศ.พญ.ปฐมพร ปิ่นอ่อน

PATHOMPORN  PIN-ON

pinon.pathomporn@gmail.com

รศ.ดร.พญ.ปรางค์มาลี ลือชารัศมี

PRANGMALEE  LEURCHARUSMEE

prangmalee.l@cmu.ac.th

รศ.นพ.อาทิตย์ เสมอเชื้อ

ARTID  SAMERCHUA

artidsamerchua@gmail.com

ผศ.พญ.สรัตวดี หล่อสมฤดี

SRATWADEE  LORSOMRADEE

Email: srlorsom@gmail.com

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์
PASSAKORN SAWADDIRUK
passakorn.s@cmu.ac.th
ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี

SETTAPONG  BOONSRI

settapong@hotmail.com

ผศ.พญ.วรางคณา ลาภพิเศษพันธ์ุ

WARANGKANA     LAPISATEPUN

cwarangkana@gmail.com

อ.นพ.ภูริพงศ์ จันทิมา

PHURIPHONG

phuriphong.ch@cmu.ac.th

อ.นพ.อิศราพงษ์ เพียรงาน

ISARAPONG   PIENNGAM

isarapong.pn@gmail.com

อ.พญ.ศรีสุลักษณ์ คะชา

SRISULUK

srisuluk.ka@cmu.ac.th

อ.พญ.ณัฐสุดา โพธิกุล

NATSUDA PHOTHIKUN, M.D.

natsuda.dkptk@gmail.com juneglomglom@gmail.com

อ.นพ.ภานุวัฒน์ ลาภพิเศษพันธุ์
fakeaisard@gmail.com
อ.พญ.กันธรากร อุ่นจิตติ
อ.พญ.กรรณิการ์ สมิทธิเศรษฐ์
อ.พญ.กิตติธร ปันส่วน

รายละเอียด

  1. รายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
  2. คุณวุฒิอาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา