สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด CVT


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์
ประธาน
รศ.พญ.วริยา สุขุประการ
(รองประธาน)
อ.นพ.ภานุวัฒน์ ลาภพิเศษพันธุ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
รายละเอียดการฝึกอบรม

1.หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.โครงสร้างและองค์ประกอบการฝึกอบรม
3.คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ
4.กำหนดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2563
5.หลักทั่วไปในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2.ใบแสดงเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ

3.แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาฯ

4.แบบคำร้องการอุธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

5.แนวปฏิบัติในการคัดกรองและสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ปีการศึกษา 2563