หน่วยระงับปวดและฝังเข็ม

หน่วยระงับปวดและฝังเข็ม

ผศ.พญ.ปิยะดา บุญทรง
หัวหน้าหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์
อาจารย์ประจำหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม
อ.นพ.อิศราพงษ์ เพียรงาน
อาจารย์ประจำหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม
อ.พญ.กรรณิการ์ สมิทธิเศรษฐ์
อาจารย์ประจำหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม

พยาบาลหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม

นส.จิรามาศ ชูทองรัตน์
พยาบาลประจำหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม
นางอัญชลี เซ็นแก้ว
พยาบาลประจำหน่วยระงับปวดและฝังเข็ม