พนักงานช่วยการพยาบาล

นางพรพิศ ปะละใจ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นส.สุมิตรา โฉมอัมฤทธิ์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายรักษา อยู่คร้าม
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายณัฐวุฒิ หารป่า
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นส.กรองกาญจน์ เขตสุวรรณ์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายวัศพล ส่งศรี
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นส.ดรุณี ผิวดำ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายสมบัติ ม่วงดิบ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายธีรพันธ์ รวมเงิน
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายอนิรุตย์ เดชวรรณ์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นายทองคำ ป่ายี
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
นางปิยะวรรณ อิ่นคำ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
น.ส.เกศรินทร์ คำซื้อ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
น.ส.ชิดชนก ใจชุ่ม
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)