หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย

คลินิกโรคหูและระบบทรงตัว ห้องตรวจหู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6) ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

 

ตารางออกตรวจ

คลินิกโรคหูและการทรงตัว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

คลินิกโรคหู ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

 • บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหู และ การทรงตัว
 • ผ่าตัดเพื่อแก้ไขการได้ยินและการติดเชื้อเรื้อรังในหู รวมถึงโรคหูที่ซับซ้อน
 • ตรวจพิเศษเพิ่มเติมในด้านการได้ยิน และการทรงตัว
 • บริการเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบ
 • ให้คำปรึกษาและผ่าตัดแก้ไขการได้ยินด้วยประสาทหูเทียม (cochlear implant) และดูแลฟื้นฟูหลังผ่าตัดแบบครบวงจร
 • บริการฟื้นฟูการกลืน การพูด และการฟัง

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

 • ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์
 • รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
 • ผศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์

เจ้าหน้าที่

 • คุณชม้ายมาศ ชินรัตน์
 • คุณพิชญนานันท์ นามัง
 • คุณวลีรัตน์ ทาทะวงค์
 • คุณนัติไชยยันต์ ทวีศักดิ์
 • คุณฐิตา ฉันทโชติ

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ
 • รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์
 • อ.ศรีทนต์ บุญญานุกูล
 • คุณลินดา ปั้นทอง

บริการตรวจพิเศษและการฟื้นฟู

null
ตรวจการได้ยินทั่วไป

บริการตรวจการได้ยิน (audiometry) และ การทำงานของหูชั้นกลาง (acoustic immittance) ด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักตรวจแก้ไขการได้ยิน

null

ตรวจการได้ยินในเด็กทารก

บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกด้วย OAEs (otoacoustic emissions) และ AABR (automated auditory brainstem response) และตรวจการได้ยินแบบละเอียดด้วย threshold/diagnostic ABR และ ASSR

null

ตรวจการได้ยินระดับก้านสมองในผู้ใหญ่

บริการการตรวจการได้ยินระดับการสมอง (auditory brainstem response: ABR) ประเมินการทำงานของเส้นประสาทหู เพื่อบอกโอกาสการเกิดเนื้องอกเส้นประสาทหู (neurological ABR)

null

เครื่องช่วยฟัง

บริการฟื้นฟูการได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟังหลายแบบ พร้อมทั้งบริการตรวจวัดการทำงานของเครื่องช่วยฟังด้วย real ear measurement (REM) เพื่อปรับระดับเสียงของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

null

ประสาทหูเทียม

คลินิกประสาทหูเทียม (พุธเช้า บางสัปดาห์) ให้คำปรึกษาและประเมินผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดประสาทหูเทียม และฟื้นฟูการได้ยินหลังผ่าตัดประสาทหูเทียม

null

ฟื้นฟูการฟัง การพูด และการกลืน

บริการฟื้นฟูการฟัง การพูด และการกลืน โดยนักแก้ไขการพูด

null
ตรวจระบบทรงตัวด้วย VNG และ cVEMP

บริการตรวจระบบทรงตัวด้วย VNG (Videonystagmography) และ cVEMP (cervical vestibular-evoked myopotential) เพื่อประเมินการทำงานของระบบทรงตัวส่วนปลายในผู้ที่มีปัญหาเวียนศีรษะเรื้อรัง

บริการตรวจและรักษา

null

ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ที่มีปัญหาโรคหูและการทรงตัว ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกล้องส่องออกจอ

null

ผ่าตัดโรคหูทั่วไป

บริการผ่าตัดโรคหูทั่วไปผ่านกล้องจุลทรรศน์ (microscope) และกล้อง endoscope เช่น การผ่าตัดเจาะระบายน้ำในหูชั้นกลาง (myringotomy), การผ่าตัดปะแก้วหู, การผ่าตัดกรอโพรงกระดูกมาสตอยด์เพื่อกำจัดการติดเชื้อ เป็นต้น

null

ผ่าตัดโรคหูที่ซับซ้อน

บริการผ่าตัดโรคหูที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกหูเพื่อแก้ไขการได้ยิน (ossicular chain reconstruction และ stapedotomy), ผ่าตัดการติดเชื้อในโพรงกกหูที่เกิดภาวะแทรกซ้อนลามไปที่เส้นประสาทหน้าหรือสมอง, ผ่าตัดแก้ไขการกดทับเส้นประสาทหน้าหลังอุบัติเหตุรุนแรงทางศีรษะ. ผ่าตัดเนื้องอกเส้นประสาทหู (acoustic neuroma) เป็นต้น

นวัตกรรม

แอปพลิเคชัน CMU Ear

x

READ MORE

CMU Stapes Prosthesis

x

READ MORE

หุ่นจำลองหูชั้นในเชียงใหม่
(Chiang Mai inner ear model – I)

x

READ MORE

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/otolaryngology/wp-content/plugins/nd-shortcodes/shortcodes/custom/post-grid/layout/layout-9.php on line 258

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

ประสาทหูเสื่อมตามอายุ

READ MORE
โสตประสาท

“โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการได้ยินและพฤติกรรมการฟังอย่างปลอดภัยในเด็กประถมจังหวัดเชียงใหม่ (การศึกษานำร่อง)”

โดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากแพทยสภา     #safelistening #ฟังอย่างปลอดภัย

READ MORE
บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

การตรวจ ABR ในผู้ใหญ่

READ MORE
บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด

READ MORE
บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยิน

READ MORE
บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

พัฒนาการทางการได้ยิน ภาษาและการพูด

READ MORE