Research Forum

Home กิจกรรม

Research Forum

ENT research forum จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน นำเสนอวิจัยใหม่และความคืบหน้าในการทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยจากนอกภาควิชาฯ ร่วมให้คำแนะนำเพื่อให้วิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น