หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย

Otology, Neurotology and Communication Disorder Division

คณาจารย์

รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ

Assoc.Prof. Suwicha Kaewsiri Isaradisaikul, MD.

 

 

 

รศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์

Assoc.Prof. Sanathorn Chowsilpa, MD. MSc.

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน

คุณชม้ายมาศ ชินรัตน์

คุณพิชญนานันท์ นามัง

คุณวลีรัตน์ ทาทะวงค์

คุณนัติไชยยันต์ ทวีศักดิ์

คุณฐิตา ฉันทโชติ

อาจารย์พิเศษ

รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ

 

รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์

 

อ.ศรีทนต์ บุญญานุกูล

 

อ.ลินดา ปั้นทอง