หน่วยโรคจมูกและโรคภูมิแพ้

Rhinology and Allergy Division

คณาจารย์

อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์

Tanyathorn Teeranoraseth, MD. (Instructor)

 

อ.นพ.ฉัตรดนัย อัครภาส

Chatdanai Akarapas, MD. (Instructor)

 

บุคลากรสายสนับสนุน

คุณเข็มทอง ศรีคำหล้า

อาจารย์พิเศษ

รศ.พญ.สุปราณี ฟูอนันต์