หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนฯ

Head and Neck Surgery, Oncology and Hyperbaric Oxygen Therapy

คณาจารย์

ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน

Asst.Prof. Hanpon Klibngern, MD.

 

อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์

Tapanut Ariyanon, MD. (Instructor)

 

 

อ.นพ.วีรชัย วัชรัตน์ศิริยุทธ

Weerachai Watcharatsiriyuth, MD (Instructor)

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน

คุณเยาวลักษณ์ อินวัน

คุณภัณฑิรา มาตยาบุญ

คุณอัญชลี วรรณกอง

อาจารย์พิเศษ

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์

ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย

ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์