ออกหน่วยหู

Home กิจกรรม

ออกหน่วยหู

ราวปี พ.ศ. 2555 ทางภาควิชาฯ โดยหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยาและการสื่อความหมาย ร่วมกับทางมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท ได้เป็นผู้ดำเนินจัดการออกหน่วยผ่าตัดหูในแถบภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ รักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหูในพื้นที่ห่างไกล และทำการผ่าตัดโรคหูที่ไม่ซับซ้อนมาก เช่น การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูในผู้ป่วยแก้วหูทะลุ การเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อปรับสมดุลอากาศในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำขังในหูชั้นกลาง การผ่าตัดกรอโพรงกระดูกมาสตอยด์ในผู้ป่วยที่มีหูชั้นกลางอักเสบร้ายแรงและลุกลาม เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษาโรคหูได้ง่ายขึ้น

 

โครงการออกหน่วยฯ ที่จัดโดยภาควิชาฯ นั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาฯ ในแต่ละปีจะมีการจัดให้ออกหน่วยผ่าตัดหูประมาณ 1-2 ครั้ง ในโรงพยาบาลที่อยู่เขตภาคเหนือ เช่น โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นต้น โรงพยาบาลที่ได้จัดไปออกหน่วยฯ ส่วนใหญ่จะมีโสต ศอ นาสิก แพทย์ ที่เป็นศิษย์เก่าจบการฝึกอบรมเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำงานอยู่ด้วย จึงถือเป็นโอกาสอันดีอีกประการหนึ่งในการได้ไปเยี่ยมเยียน และสอบถามถึงปัญหารวมทั้งแนวโน้มและระบาดวิทยาของโรคทางหูในแต่ละโรงพยาบาล พร้อมทั้งอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านต่อไป

 

นอกจากนี้ ทางภาควิชาฯ ยังได้มีการออกหน่วยฯ ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ เช่น การออกหน่วยผ่าตัดหูที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคนิคการรักษาโรคหูรวมถึงการทำผ่าตัดในแต่ละสถาบัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างโสต ศอ นาสิกแพทย์จากต่างสถาบันด้วย

otosx10
otosx03
otosx08
otosx09
otosx06
otosx05
otosx04
otosx01
otosx02
otosx07
otosx11
otosx10 otosx03 otosx08 otosx09 otosx06 otosx05 otosx04 otosx01 otosx02 otosx07 otosx11