Sports Day

งานกีฬาสีภายในภาควิชา เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 โดยจัดในวันหยุดมาฆบูชาของทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ
และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหรือการทำงาน ผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
และเจ้าหน้าที่ในภาควิชา การแข่งขันกีฬาจะเริ่มในช่วงเช้า และมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันหลังเสร็จกิจกรรม

  • 2017
  • 2009