แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน

Residents

Resident 4

(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 5)

พญ.ชัญญานุช ศรีสุนทรพาณิชย์

พญ.ธิดารัตน์ โบว์วงศ์ประเสริฐ

พญ.นาภิชา สุไพที

พญ.พรรณรัตน์ บุษยพรรณพงศ์

พญ.ศศิพิมพ์ ชัยสวัสดิ์

Resident 3

(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3)

พญ.กุลนิดา ไตรตระหง่าน

พญ.ทักษิณาวดี รัตนายน

นพ.เมธัส เทสาภิรัติ

พญ.อรพรรณ เสงี่ยมพร

พญ.ณฐพร บุญพาเกิด

นพ.ภานุวัฒน์ ณรงค์ศิลป์

นพ.สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ

Resident 2

(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2)

นพ.ธีรภัทร นวตระกูลพิสุทธิ์

พญ.ภาคินี ลีศิริโสภา

นพ.ไตรวัชร หวังรักษ์

Resident 1

(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1)

พญ.พิชชา ตันสุวรรณนนท์

พญ.วิชญาพร จันทร์ฟุ้ง

พญ.สิริณ กังสนารักษ์

 

พญ.อภิสรา พั่ววงษ์แพทย์

นพ.ดุลยวิทย์ บุณยเวทย์

พญ.นวลพรรณ รุจิเมธาภาส

นพ.ลาภวัต เลิศศรีมงคล

Intern

(แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1)

นพ.ดนุสรณ์ รัตนพล

พญ.ดาวนภา อังกีรัตน์

 นพ.นวัต พิทักษ์ธีระธรรม

พญ.พัทธีรา รุ่งเรืองสาร