แพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุน

Home หลักสูตร

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

            แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จะได้รับการฝึกอบรม สองหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (click)

2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (click)
ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
                   (Residency Training in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery)
ชื่อวุฒิบัตร    วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
                   (Diploma of the Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery; ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา)
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3 ปี สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และ 5 ปี สำหรับแพทย์ใช้ทุน

* สรุปผลการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการฝึกอบรม   2565

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (click)
ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
                   (Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Otolaryngology)
ชื่อปริญญา   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
                   (Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences in Otolaryngology)
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  2 ปี

4. หลักสูตร Lifelong Education สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (Click)

5. Medical Science (International Program) Otolaryngology  (Click)

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565

(เฉพาะแพทย์ที่ได้รับทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด)

ช่วงเวลารับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2564

กำหนดวันคัดเลือก วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

Download หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณหทัยกาญจน์
โทร. 053935562 และ 053935569 (ในเวลาราชการ)
Email deptent.cmu@gmail.com
Line : snoreent