หนังสือ

UpdateENT24 Ebook

Hearing Rehabilitation (E-book)

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ 24th Update in Practical ENT — Hearing Rehabilitation

ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์, กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ (บรรณาธิการ)

พิมพ์ครั้งที่ 1  2566 ในรูปแบบ e-book

ISBN (e-book): 978-616-398-900-0

 

PBHT

หลักการตรวจการได้ยินแบบสังเกตพฤติกรรม

(Principles of Behavioral Hearing Tests)

 

ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ (ผู้แต่ง)

พิมพ์ครั้งที่ 1  2565 ในรูปแบบหนังสือและ e-book

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN (book): 978-616-398-774-7

ISBN (e-book): 978-616-398-714-3

จำนวนหน้า : 212 หน้า

S__14909477

หนังสือมะเร็งศีรษะและคอ

พิชิต สิทธิไตรย์ บรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ 1   ตุลาคม 2562

ISBN : 9786164856721

จำนวนหน้า : 414 หน้า

Cover all-2

ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

พิชิต สิทธิไตรย์, สายสวาท ไชยเศรษฐ, สุวิชา แก้วศิริ,
ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ บรรณาธิการ

 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4  ปีพ.ศ. 2560

ISBN : 9789746728607

จำนวนหน้า : 409 หน้า