นวัตกรรม

Home ผลงานวิชาการ

นวัตกรรม

CMU Stapes Prosthesis

           CMU stapes prosthesis  ถูกประดิษฐ์ขึ้น โดย รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์ ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อใช้เป็นกระดูกหูเทียมในการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหินปูนเกาะฐานกระดูกโกลน (otosclerosis)   โดยใช้วัสดุจากลวด stainless No.5/0 และท่อซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (outer diameter) 0.5-0.7 มิลลิเมตร (มม.) โดยราคา CMU prosthesis เฉลี่ยประมาณชิ้นละ [...]

Picture1

หุ่นจำลองหูชั้นในเชียงใหม่
(Chiang Mai inner ear model – I)

         โรคหินปูนหูชั้นในหลุด หรือ โรคนิ่วในหูชั้นใน (benign paroxysmal positional vertigo, BPPV) เป็นโรคที่พบได้บ่อยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเวียนศีรษะหมุน การจัดหินปูนถือเป็นการรักษาหลักของโรคนี้ อย่างไรก็ตามลักษณะทางกายวิภาคของหูชั้นในมีความซับซ้อน ทำให้ยากต่อการอธิบายให้เข้าใจในลักษณะของตัวโรคและการรักษาด้วยการจัดหินปูน            ในปี พ.ศ. 2545 ทางภาควิชาฯ โดย รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ ร่วมกับงานโสตทัศนศึกษา ได้ทำการประดิษฐ์ชุดหุ่นจำลองหูชั้นในขึ้น [...]

Picture2

แอปพลิเคชัน ชวนน้องพูด

          พัฒนาการทางภาษาถือเป็นหนึ่งในพัฒนาการที่สำคัญของวัยเด็ก เด็กที่มีปัญหาพูดไม่ชัดยังควรได้รับการการรักษาและการฟื้นฟูโดยนักแก้ไขการพูดเพื่อการฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการเข้าถึงบริการการรักษาและการฟื้นฟูอาจทำได้ยากในผู้ป่วยเด็กบางกลุ่ม           ในปี พ.ศ.2562 ทางภาควิชาฯ โดย รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ จึงได้จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับฝึกออกเสียง ซึ่งเป็นแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 21 หมวด ซึ่งในแต่ละหมวดประกอบด้วยรูปภาพพร้อมคำศัพท์และเสียงคำศัพท์ที่ออกเสียงอย่างถูกต้องจำนวน 10 ชุด โดยผู้ฝึกสามารถบันทึกและเปรียบเทียบเสียงของตนเองกับเสียงต้นแบบได้ผ่านระบบตรวจจับความแม่นยำในการออกเสียง  แอปพลิเคชันนี้สามารถนำมาใช้ในการฝึกออกเสียงสำหรับเด็กทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาผิดปกติในการออกเสียงได้ทุกที่ ทุกเวลา [...]

Picture13

แอปพลิเคชัน Pediatric Airway Sizing

          การเลือกขนาดท่อช่วยหายใจหรือท่อเจาะคอที่เหมาะสมในเด็กแต่ละช่วงอายุ มีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยมีขนาดทางเดินหายใจที่แตกต่างกัน ทางภาควิชาฯ โดย รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ จึงได้คิดจัดทำแอปพลิเคชันการวัดขนาดทางเดินหายใจเด็ก (Pediatric Airway Sizing) ขึ้น สำหรับผู้ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น โสต ศอ นาสิกแพทย์, กุมารแพทย์, วิสัญญีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยแอปพลิเคชันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกขนาดท่อช่วยหายใจ-ท่อเจาะคอชนิดต่าง ๆ, ขนาดกล้องส่องทางเดินหายใจที่เหมาะสมตามช่วงอายุและการวัดขนาดกล่องเสียงตีบ (subglottic [...]

airway icon

แอปพลิเคชัน CMU Ear

          กลไกการทำงานของระบบทรงตัวในหูชั้นในและความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของน้ำในหูชั้นในกับการเคลื่อนไหวของตา (vestibulo-ocular reflex) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนปกติสามารถมองเห็นภาพคงที่โดยที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะ อย่างไรก็ตามกลไกดังกล่าวมีความซับซ้อนและทำความเข้าใจได้ยากด้วยการอ่านจากตำราเพียงอย่างเดียว ทางผู้สอน โดย ผศ.พญ. ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ CMU Ear application บนระบบ Android ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา [...]

ear logo2