ผังองค์กรและบุคลากร

รศ.พญ.กรรณิการ์  รุ่งโรจน์วัฒนศิริ    หัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.นันทิการ์  สันสุวรรณ     รองหัวหน้าภาควิชา

หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย

Otology, Neurotology and Communication Disorder Division

 • ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ (หัวหน้าหน่วย)
 • รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
 • รศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์
 • คุณชม้ายมาศ ชินรัตน์
 • คุณพิชญนานันท์ นามัง
 • คุณวลีรัตน์ ทาทะวงค์
 • คุณนัติไชยยันต์ ทวีศักดิ์
 • คุณฐิตา ฉันทโชติ

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ
 • รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์
 • อ.ศรีทนต์ บุญญานุกูล
 • อ.ลินดา ปั้นทอง

 

หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา

และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนฯ

Head and Neck Surgery, Oncology and Hyperbaric Oxygen Therapy

 • รศ.นพ.พิชิต สิทธิไตรย์ (หัวหน้าหน่วย)
 • ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว
 • ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน
 • อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์
 • อ.นพ.วีรชัย วัชรัตน์ศิริยุทธ
 • คุณอัญชลี วรรณกอง
 • คุณภัณฑิรา มาตยาบุญ
 • คุณเยาวลักษณ์ อินวัน

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์
 • ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย
 • ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์

หน่วยกุมารโสต ศอ นาสิกวิทยา และความผิดปกติทางการนอนหลับ

Pediatric Otolaryngology and Sleep Disordered Division

 • รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ (หัวหน้าหน่วย)
 • อ.พญ.ชนิศา พรชัยสกุลดี
 • อ.พญ.สุชัญญา สิทธิรังสรรค์
 • คุณปิยะรัตน์ จิตรัตน์

หน่วยโรคจมูกและโรคภูมิแพ้

Rhinology and Allergy Division

 • รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ (หัวหน้าหน่วย)
 • รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
 • อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
 • อ.นพ.ฉัตรดนัย อัครภาส
 • คุณเข็มทอง ศรีคำหล้า

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.สุปราณี ฟูอนันต์

หน่วยธุรการ

Administrative Division

 • คุณหทัยกาญจน์ ตุ่นคำ (หัวหน้าหน่วย)
 • คุณบัณฑิต เจียมสกุล
 • คุณภัสวร แสงทองล้วน (ตำแหน่งจากงานบริหารงานวิจัย)
 • คุณจิรภัทร ตามั่น

 

 

แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้าน

Residents