ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ความเป็นมาของภาควิชา

           ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยแยกออกจากภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา เมื่อแยกออกมาแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ท่านแรกคือ รศ.นพ.กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์

 

           แต่เดิมโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของคณะแพทยศาสตร์ ห้องตรวจหู คอ จมูก อยู่ชั้นล่างบริเวณทิศตะวันออกสุดของอาคารอำนวยการ  ต่อมาห้องตรวจหู คอ จมูก ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ห้อง 6 ตึกบุญสมมาร์ติน (ตึก 7 ชั้น) เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2512 และย้ายอีกครั้งมาอยู่ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์ เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2541 ส่วนผู้ป่วยในเดิมอยู่ที่ชั้น 4 ทางตะวันตกได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 10 อาคารสุจิณโณในปี พ.ศ. 2527

 

           ในปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา และภาควิชาฯ ครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2564

 

หัวหน้าภาควิชา
รศ.นพ.กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์ พ.ศ. 2514-2529 (ปัจจุบันเสียชีวิต)

รศ.พญ.อัจฉรีย์ สรสุชาติ พ.ศ. 2529-2533 (ปัจจุบันเสียชีวิต)

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ พ.ศ. 2533-2541

รศ.พญ.สุปราณี ฟูอนันต์ พ.ศ. 2541- พ.ย. 2545

รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์ 7 พ.ย. 2545 – 6 พ.ย. 2549

ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย 7 พ.ย. 2549 – 6 พ.ย. 2557

รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ 7 พ.ย. 2557 – 6 พ.ย. 2565
รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ  7 พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ  คุณธรรม  และเป็นสากล
  2.  ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และผลิตแพทย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงให้มีความรู้  และทักษะในการดูแลรักษาด้านหู คอ จมูกและใบหน้า แบบองค์รวม มีวิจารณญาณอยู่ในกรอบของจริยธรรมและมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
  3. ให้การดูแลรักษาด้าน  หู  คอ  จมูกและใบหน้าที่ได้มาตรฐาน
  4. สร้างและเผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรมด้านหู คอ จมูก และใบหน้าเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ
  5. พัฒนาคุณภาพงานและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ติดต่อภาควิชา