วิชาเลือก (Elective module)

Home หลักสูตร

วิชาเลือก

วิชาเลือก (Elective module)

รายละเอียดการสมัครเข้าดูงาน ณ ภาควิขา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ท่านที่ประสงค์จะสมัครเข้าดูงาน ณ ภาควิชาฯ โปรด คลิกที่นี่” เพื่อกรอกรายละเอียด
  • หลังจากนั้น ภาควิชาจะติดต่อกลับทาง EMAIL ภายใน 3 วันทำการ
  • หากมีคำถามติดต่อได้ที่ : electiveentcmu@gmail.com หรือ โทร. 053-935569 (ในเวลาราชการ)
  • เนื่องจากจำกัดจำนวนที่รับได้ในแต่ละช่วงเวลา ท่านอาจไม่สามารถเข้าดูงานในช่วงที่ท่านร้องขอ
  • Please “CLICK HERE” to completely fill out the form.
  • The department will email you back within 3 official days.
  • Should there be any questions you may have, feel free to contact : electiveentcmu@gmail.com or  Tel. 053-935569 (official hours)
  • Because of limitation of accepted visitors in a period of time, you may be not accepted in the requested period.

ให้ผู้มา Elective อ่านประกาศ ของคณะฯ ก่อนการเดินทางเข้ามารับ Elective เนื่องจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา

ศึกษาประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19
ได้ที่ : https://www.med.cmu.ac.th/main/all-rule/