นักศึกษาแพทย์

Home หลักสูตร

นักศึกษาแพทย์

กระบวนวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.สน. 316501

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ.2558

ระยะเวลา  3 สัปดาห์

 

กิจกรรมการเรียนรู้  มีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายโดยนักศึกษาในกลุ่มย่อย
3. การเรียนรู้กลุ่มย่อยข้างเตียงผู้ป่วย
4. การสร้างเสริมสุขภาพ
5. การออกตรวจผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก
6. การดูแลผู้ป่วยโดยทีมดูแลรักษาในหอผู้ป่วยใน
7. การรับผู้ป่วยและการเรียนรู้กับผู้ป่วยใน
8. การเขียนรายงานผู้ป่วย
9. การฝึกทักษะเวชหัตถการ
10. การเข้าห้องผ่าตัด
11. การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการพูด และการได้ยิน
12. การดูแลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
13. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
14. การประเมินสถานภาพ ความรู้ ความสามารถของตนเอง

การบรรยาย (Lectures)

การสอนกลุ่มย่อยวันขึ้นกองวันแรก

การเรียนรู้กลุ่มย่อยข้างเตียงผู้ป่วย (Bedside teaching)

การอภิปรายโดยนักศึกษาในกลุ่มย่อย (Topic)

คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5

 Download

ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

พิชิต สิทธิไตรย์, สายสวาท ไชยเศรษฐ, สุวิชา แก้วศิริ, ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ บรรณาธิการ. ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป.
พิมพ์ครั้งที่ 4. เชียงใหม่: บริษัท แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอนด์ แอดเวอร์ ทิสเมนท์ จำกัด; 2560.

 

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อภาควิชา

 • แบบประเมินภาควิชาฯ โดยภาพรวม
  ให้นักศึกษาแพทย์ทุกคน ตอบและส่งในวันสุดท้ายของการเรียนประเมินผ่านทาง Google Form
 • แบบประเมินการสอน Online ในระบบ CMU SIS
  กระบวนวิชา พ.สน. 316501 ชื่อกระบวนวิชา OTOLARYNGOLOGY
  ประเมิน 2 หัวข้อ
  1. ประเมินกระบวนวิชา
  2. ประเมินอาจารย์ผู้สอน

 

 • แบบประเมินกระบวนวิชา พสน. 501
  ประเมินผ่าน Tablet ในวันสอบ MCQ