Update in Practical ENT

Home กิจกรรม

Update in Practical ENT

งานประชุมวิชาการ Update in Practical ENT เป็นการประชุมประจำปีที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นการฟิ้นฟูวิชาการ โดยเฉพาะปัญหาที่พบบ่อย พัฒนาความรู้
นำเสนอวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านหู คอ จมูก ให้แก่ผู้สนใจ บุคลากรทั้งในและนอก
มีการจัดทำหนังสือประกอบเนื้อหาที่บรรยายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ยังเป็นการพบปะของทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

update2019_8
update2019_9
update2019_6
2016
2017
update2016_1
update2019_7
update2019_6
update2019_1
update2014
update2018_2
update2018
2016_1
update2019_8 update2019_9 update2019_6 2016 2017 update2016_1 update2019_7 update2019_6 update2019_1 update2014 update2018_2 update2018 2016_1
update2554_2
update2552
update2553
update2019_2
update2554
update2015
update2019_4
update2020
update2019_5
update2019_3
2018_3
2020
update2554_2 update2552 update2553 update2019_2 update2554 update2015 update2019_4 update2020 update2019_5 update2019_3 2018_3 2020