งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.
– ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ว 214 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567
– ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว.185 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567
– กำหนดหลักเกณฑ์และซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน ว.96 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด ว.94 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบประสาทซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว.771 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ว.681 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
แจ้งยกเลิกการให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ว.451 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2566
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต(ฉบับที่2) ว.429 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน ว 367 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกซน ว.223 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566
การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน ว.217 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา ว.146 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566
ช้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ว.21 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ว.20 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ว.13 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ว.12 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันที่สถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ ๑ และส่งตัวไปพักฟื้นในสถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ ๒ ว.1584 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565
แนวทางการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) ว.1465 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ขอความร่วมมือสถานพยาบาลในการจัดหายาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง ว.1445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๒) ว.1238 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว.1207 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565
ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหรือกลุ่มโรค ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว.1208 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565
กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ว.1095 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปียมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว.1020 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ว.971 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
หลักเกณฑ์การเบิกคำรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ ในสถานพยาบาลของทางราชการ ว.805 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว.693 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ว.540 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
รายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ (Update) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ว.476 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว.243 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุลคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ว.213 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ให้บริการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ว.203 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว.192 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565
การเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีการแยกตัวที่บ้าน (Self-Isolation) ว.191 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ว.157 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
– การเร่งรัดการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลของทางราชการ ว.79 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย covid19 ว.1292 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
เพิ่มเติมข้อบ่งชี้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค รหัส7214และ3301 ว1139 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว1106 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว681  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

– รายชื่อ ยา NX ที่ใช้ภาย ในโรงพยาบาล นอกเหนือยาอนุมัติโปรแกรมโรคมะเร็ง (OCPA)

รายชื่อผู้ที่ใช้ยา นอกเหนือ ( OCPA )
-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1[2] [3] ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
-อัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 ว 372(แก้ไข เพิ่มเติม) [xls] ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม)ว332 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
-ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็ม ว134 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561
-คู่มือการใช้สิทธิเบิกตรง ใช้บัตรประชาชน 4 พค 2561 ตามว143
-หลักเกณฑ์คู่มือการใช้สิทธิเบิกตรง ใช้บัตรประชาชน 4 พค 2561 ตามว143
-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ว143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-หลักเกณฑ์การเบิกยามะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
-แนวทางกำกับการเบิกจ่ายยามะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตาม ว34
-หลักเกณฑ์การเบิกยามะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว33 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
-ขยายเวลาบังคับใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขหมวด6,7 เป็น 1 มีนาคม 2561 ว 495 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
-อัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
-อัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯว 484 ในรูปแบบ XLS [รายการยกเลิก[เพิ่มเติม]
-อัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7 ว 393 [393-6xls] [393-7xls] ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
-วิธีปฏิบัติเกี่ยวในรับเงินด้วยบัตรอีเล็คทรอนิกส์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
-ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)ว 91 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
-อัตราค่าอวัยวะเทียมฉบับที่ 4 ว 457 รูปแบบ XLS ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายยา ว 400 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
-อัตราค่ารักษาฯปลูกถ่ายอวัยวะจากผูบริจาคที่เสียชีวิติ ว 359 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
-อัตราสาธาณสุขเพื่อใช้เบิกค่ารักษาฯหมวด 13 บริการทางทันตกรรม ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
-การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค (DRG)ฉบับที่4 ว 182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
-ซ่อมความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในการผ่าตัดตา ว 492 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
-อัตราสาธารณสุขหมวด 15 ค่าบริการฝังเข็มฯ ค่านวด ประคบ อบสมุนไพร ว 447 ลงวันที่ 12 พ.ย.2558
-การเบิกยาบรรเทาข้อเสื่อมและยาฉีดเข้าข้อบรรเทาข้อเสื่อม ออกฤทธิ์ช้า ว.83 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
-การเบิกยานวดบรรเทาปวด ห ว.262 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
-อัตราค่าอวัยวะเทียมฉบับที่ 2 ห ว.222 ว. ลงวันที่ 26 มิย. 2558
-การส่งข้อมูลข้อบงชี้ในการใช้ยา ในระบบจ่ายตรง ว.353 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2557
-การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอัตราค่าอวัยวะเทียม ว 232 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
-การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอัตราค่าอวัยวะเทียมห ว 474 ลงวันที่27 ธันวาคม 2556
-อัตราค่าบริการสาธารณสุข ห หมวด 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร พิเศษ ว.2 ว. ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
-อัตราค่าอวัยวะเทียม  พิเศษ ว.1 ว.1วรูปแบบ XLS ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
-การส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ว.284 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556
-การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค (DRG)ฉบับที่ 3ห ว 187 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
-การส่งข้อมูลข้อบงชี้ในการใช้ยา ในระบบจ่ายตรง ว.178 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
-ประกาศ รพ.เรื่องยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ130
-ขยายการเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ว19  ว.149 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
-ชะลอการลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัว วว;1ว.13029 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
-ขยายการเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ว 16ว.12916 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
-ห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต   1156ว.116 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
-ลงทะเบียนเบิกตรงกรณีผู้ป่วยโรคเรื้้อรัง   ว ว 6ว.115111 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
-ระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลัก    ว 3626ว.111

ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
-การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค (DRG))ฉบับที่ 2ห ว 126 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555
-ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)   3356ว.362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
-หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้บริจาคไตมีชีวิต   ว ว 316ว.355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
-การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน       ว 229 ว 316ว.316 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554
-การออกเอกสารค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกตรงว 626ว.299 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
-การเบิกยากลูโคซามีนซันเฟต    ว.62างห้บริการรักษา นศ.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
-ประกาศโรงพยาบาลฯ    เรื่อง  ว 33
-หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพทย์แผนไทยฯ       ว 116ว.338 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
-อัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวด 5 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ว.118   DวRG ว 112 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
-การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรค (DRG)D 6ว.112  วว45 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554
-การเบิกค่ารักษาฯส่วนที่ขาดจากประกันภัยกรณีใช้หลักฐานรับเงิน       379 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
-หลักเกณฑ์การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์      ว.16ว.50227 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
-รายการยาที่ห้ามเบิกจ่าย  .135 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
-พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553  ว ว 6ว.379ว 177 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
-การเบิกจ่ายตรง โรคข้ออักเสบรูมาติกฯ5026ว.124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
-การใช้ยาควบคุม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ฯ 5026ว.431 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
-แนวปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ารักษาพยาบาล26ว.45 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
-อัตราค่าบริการสาธารณสุข ว 414 PET-CT (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
-การใช้ยาควบคุม โรคมะเร็ง 6 ชนิด ว 5026ว.37 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2550
-การเบิกจ่ายตรงผู้ป่วย โรคมะเร็ง ว 5026ว.19 ลงวันที่ 11 เมษายน 2550
-อัตราค่าบริการพยาบาลทั่วไป ICU ระดับตติยภูมิ ว197 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549
-อัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตามว177 ตรวจสุขภาพประจำปี
อัตราค่าบริการสาธารณสุข ว177         ว 77อ ลงวันที่24พฤศจิกายน 2549
-หลักเกณฑ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ว84 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549
อัตราค่าอวัยวะเทียม ว77 (ยกเลิกใช้ พิเศษ ว 1 แทน) ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2548
อัตราค่าอวัยวะเทียม ว12 Zว(๖Z1(ยกเลิกใช้ พิเศษ ว 1แทน)2  ว 37 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554
-ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 2547 ว6ว.135 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547

ฉบับที่ 14/2554 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 1/2553 ค่าสอนเกินภาระงาน
ฉบับที่ 30/2553 ค่าตอบแทนแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ 31/2553 ค่าตอบแทนแพทย์ ผู้ให้บริการตรวจรักษาที่หอผู้ป่วยประกันสังคม
ฉบับที่ 32/2553 ค่าตอบแทนแพทย์ ผู้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยประกันสังคมในเวลาทำการ
ฉบับที่ 33/2553 เงินไม่เกินร้อยละ 5 ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ของคณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ 34/2553 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงใน คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ 35/2553 ค่าตอบแทนแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ 41/2553 ค่าเช่าบ้านพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 47/2553 ค่าสอนเกินภาระงาน
ฉบับที่ 49/2553 ค่าแทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายงานเฉพาะกิจ
ฉบับที่ 53/2553 ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 59/2553 ค่าเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย
ฉบับที่ 20/2552 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
– ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้มีอุปการคุณ

 1. ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549,   พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3 )
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 6/2552 เรื่อง ค่าเลี้ยงรับรองและค่าอาหาร/เครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4/2556 เรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 9. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาฯ
 10. พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่ 19-2556 คชจ.เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความพร้อมทางการเตรียม,สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะแพทย์โดยตรง
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22-2556 ค่าตอบแทนครูช่วยสอนและผู้ป่วยช่วยสอนในส่วนงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 25-2564 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 26-2564 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา
 15. ให้ผู้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายชดใช้คืนเงินทดรองราชการภายใน 10 วัน นับจากสิ้นสุดการอบรม
 16. ให้ผู้จัดฯ ส่งรายงานผลการประเมินเสนอหัวหน้าส่วนราชการผ่านงานบริหารบุคคลและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่สิ้นสุดการอบรม
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 17/2566 กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา)