๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ติดต่อเรา 053-935254
สามารถตรวจสอบระเบียบเเละอัตราค่ารักษาพยาบาล ด้วยวิธีง่ายๆ คลิกๆๆๆ
กิจกรรมภายในหน่วยงาน