ประกาศคณะแพทยศาสตร์

ฉบับที่ ร.7/61 อัตราค่าตรวจ การรักษาพยาบาล |แนบท้ายประกาศ||| ยกเลิก ฉบับที่ ร7/56และ ร3/58
ฉบับที่ ร.7/59 อัตราค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ
ฉบับที่ ร.6/59 อัตราค่าผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง
ฉบับที่ ร.5/59 อัตราค่าตรวจวิเคราะห์หา Clostridium difficile toxin และ ค่าหัถการภาควิชาออร์โทปิดิกส์
ฉบับที่ ร.4/59 อัตราค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ดูแลทารกแรกเกิด
ฉบับที่ ร.3/59 อัตราค่าห้องพิเศษ
ฉบับที่ ร.2/59 อัตราค่าดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับบุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ร.1/59 อัตราค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Anti-ax)
ฉบับที่ ร.3/58 อัตราค่าบริการรักษาพยาบาลแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ร.5/57 อัตราค่าตรวจ RT-PCR, RQ-PCR
ฉบับที่ ร.7/56 อัตราค่าบริการรักษาพยาบาล
ฉบับที่ ร.5/55 อัตราค่าบริการรักษาพยาบาล (ยกเลิก)
ฉบับที่ 7/2554 อัตราค่าตรวจ VFA, HSA และ TBCA (ภ.รังสีสิทยา)
ฉบับที่ 6/2554 อัตราค่าบริการตรวจพิเศษสำหรับวินิจฉัยโรคพิทีโอสิส (ภ.จุลชีววิทยา)
ฉบับที่ 5/2554 อัตราค่าตรวจ ค่าอุปกรณ์กับการรักษาพยาบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
ฉบับที่ 11/2553 อัตราค่าบริการตรวจ HPV DNA
ฉบับที่ 10/2553 อัตราค่าบริการตรวจหา HBs Ag
ฉบับที่ 8/2553 อัตราค่าบริการนวดแผนไทย
ฉบับที่ 5/2553 อัตราค่าบริการทางการแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาทำการปกติ
ฉบับที่ 4/2553 อัตราค่าบริการตรวจ Salmonella typhi IgM และค่าบริการ IFA for Leptospirosis
ฉบับที่ 3/2553 อัตราค่าบริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเคร้าโดยการกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก
ฉบับที่ 2/2553 อัตราค่าธรรมเนียมให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์ต่างชาติในคณะแพทย์
ฉบับที่ 1/2553 อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษา บุคคลที่เข้าศึกษาดูงาน ฝึกงานในคณะแพทย์
ฉบับที่ 21/2552 อัตราค่าบริการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ฉบับที่ 20/2552 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฉบับที่ 19/2552 อัตราค่าบริการตรวจร่างกายสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ 18/2552 อัตราค่าบริการพิจารณาโครงการวิจัยเชิงจริยธรรมที่รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ฉบับที่ 17/2552 อัตราค่าบริการค่าตรวจอิเล็กโตรไลท์(โซเดียม,โปตัสเซียม,คลอไรด์)
ฉบับที่ 16/2552 อัตราค่าบริการซักผ้าของหน่วยบริการผ้า
ฉบับที่ 15/2552 อัตราค่าตรวจ ค่าอุปกรณ์กับการรักษาพยาบาล |P1|P2|P3| ยกเลิก ใช้ ฉบับที่ ร7/56และ ร3/58
ฉบับที่ 14/2552 อัตราค่าลงทะเบียนข้าราชการเบิกจ่ายตรง
ฉบับที่ 13/2552 อัตราค่าบริการจัดทำโครงกระดูกเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 12/2552 อัตราค่าบริการทำบัตรแสดงตน
ฉบับที่ 11/2552 อัตราค่าประกันการพักอาศัยแพทย์จากส่วนราชการอื่น
ฉบับที่ 10/2552 อัตราค่าตรวจ Mammogram,Bone Densitometry
ฉบับที่ 9/2552 อัตราค่าบริการตรวจหา Dengune
ฉบับที่ 8/2552 อัตราค่าดูงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ฉบับที่ 7/2552 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ Serum free light chain kappa
ฉบับที่ 6/2552 อัตราค่าบริการภาควิชาจักษุวิทยา
ฉบับที่ 4/2552 อัตราค่าบริการตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009(H1N1)
ฉบับที่ 3/2552 อัตราค่าบริการวิเคราะห์นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
ฉบับที่ 1/2551 อัตราค่าบริการตรวจวัดระดับ Procalcitonin (PCT)
       ปรับปรุงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖