งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หมวดรับเงินผู้ป่วยนอก

บุคลากร

นางสาวนิตยา  โปธา

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

โทร 053-935254

E-mail : nittaya.p@cmu.ac.th

นางสาวณัฐภัทรา  ทนันจา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : natpattra.c@cmu.ac.th

นางสาวณัฏฐณิชา  ปัญญาคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : bhimjai.c@cmu.ac.th

นางสาวภานุชนารถ  พาณิชกระจ่าง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : panutchanart.panich@cmu.ac.th

นางสาวจิดาภา  หมื่นสีมา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : jidapa.m@cmu.ac.th

นางสาวปิยาพร  ภิวงศ์งาม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : piyaporn.pi@cmu.ac.th

นางสาวกมลวรรณ  คำทิพย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : kamonwan.kam@cmu.ac.th

นางสาวปาริชาติ  คำลือ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : parichart.kh@cmu.ac.th

นางสาวนภารัตน์  ธุระวงศ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : naparat.tu@cmu.ac.th

นายกษิดิศ  ษีดา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : kasidit.s@cmu.ac.th

นางสาวกุลธิดา แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : kunlatida.s@cmu.ac.th

นางสาวพิจิตรา มีอาจ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : pijittra.m@cmu.ac.th

นายจิรวัฒน์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : jirawat.d@cmu.ac.th

นายปัฐน์ญากร ยิ้มทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : patyakorn.y@cmu.ac.th

นางสาววิลัยวรรณ ใจปิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : wilaiwan.jaipin@cmu.ac.th

นางสาวมัลลิกา หลวงโปธา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : munlika.l@cmu.ac.th

นางสาวณัฐชยา พิชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935247, 053-935248

E-mail : -@cmu.ac.th