งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

บุคลากร

วัชรินทร์

นางวัชรินทร์  ดีประสิทธิ์ปัญญา
หัวหน้างานคลัง

วิไลลักษณ์

นางวิไลลักษณ์  ปาปวน
หัวหน้าหน่วยเงินรายได้


หน่วยเงินรายได้

บุญญภาค

นางบุญญภาค  เรือนพันธ์
หัวหน้าหน่วยงบประมาณ

หน่วยงบประมาณ

วิไลรักษ์

นางวิไลรักษ์  โสภาวัน
หัวหน้าหน่วยการเงิน

หน่วยการเงิน

อารีย์(พี่หล้า)

นางอารี  ทวีสินสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยบัญชี

หน่วยบัญชี