งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หน่วยการเงิน

บุคลากร

นางวิไลรักษ์  โสภาวัน

หัวหน้าหน่วยการเงิน

 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเกี่ยวกับหมวดงบกลาง ค่าตอบแทน การยืมเงินทดลองราชการที่เกี่ยวกับการเดินทางฯ การออกเช็คสั่งจ่าย และจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ทุกประเภท
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

โทร. 053-935316

E-mail : wilairuk.s@cmu.ac.th

นางอทิพย์พร  จินามอย

นักการเงินและบัญชี

 • จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้เงินบำรุงโรงพยาบาล และเงินประกันสังคม
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษอาจารย์แพทย์

โทร. 053-935337

E-mail : atipporn.ji@cmu.ac.th

นางสาวพรพิภา  คำมะนิด

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบและออกเช็คสั่งจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย

โทร. 053-935256

E-mail : pornpipa.k@cmu.ac.th

นางสาวสุพัตรา  ต๊ะปวน

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบและออกเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้ทุกแหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงโรงพยาบาล ฯลฯ
 • ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเงินประกันสัญญา
 • พิมพ์ใบรับรองรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายกรณีโอนสิทธิ์

โทร. 053-945316

E-mail : supattra.t@cmu.ac.th

นางจุฬารัตน์  วงค์คำทิ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์แพทย์

โทร. 053-945316

E-mail : jurarat.thai@cmu.ac.th

นายจิรัฐกาล  คำมะนิด

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • ตรวจสอบและออกเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้ทุกแหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงโรงพยาบาล ฯลฯ
 • ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเงินประกันสัญญา
 • พิมพ์ใบรับรองรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายกรณีโอนสิทธิ์

โทร. 053-945316

E-mail : jiratthakan.kammanid@cmu.ac.th

นางสาวชัชชษา  จิระศักดิ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • การเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 • ติดต่อธนาคารต่าง ๆ และติดต่อหน่วยงานภายนอก

โทร. 053-945337

E-mail : chatchasa.ji@cmu.ac.th