งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หน่วยบริหารทรัพย์สินและบัญชี

หน่วยบริหารทรัพย์สินและบัญชี

นายกฤตติกร  เหลืองหิรัญ

พนักงานปฏิบัติงาน

  • จัดเก็บ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายงบประมาณฯเงินบำรุง รพ.
  • จัดทำข้อมูล นำเสนอข้อมูลผู้บริหาร

โทร. 053-935315

E-mail : krittikorn.l@cmu.ac.th

นางสาวปัทมพร  เขียวฟู

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  • ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล หมวดวัสดุ
  • ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน

โทร. 053-935313

E-mail : pattamaporn.k@cmu.ac.th