ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

S__41574402

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 27 ธันวาคม 2020 - เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฎิบัติงาน (2021 MED PMS) อ่านเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 1 สิงหาคม 2020 - เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนบริการ อ่านเพิ่มเติม

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ลงทะเบียนเบิกตรง

ลิงค์เชื่อมโยง

ที่อยู่

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

110 ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรภายใน

หน่วยเงินรายได้:

053-935-249

หน่วยงบประมาณ:

053-935-252

หน่วยการเงิน:

053-935-316

หน่วยบัญชี:

053-935-315