งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หน่วยบัญชี

บุคลากร

นางอารี  ทวีสินสุวรรณ

หัวหน้าหน่วยบัญชี

 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชี
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดควบคู่ ของข้าราชการ
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดควบคู่ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ข้าราชการปรับเปลี่ยน)
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ข้าราชการปรับเปลี่ยน)

โทร. 053-935315

E-mail : aree.taweesinsuwan@cmu.ac.th

นางสาวณัฐนันท์  บัวประเสริฐยิ่ง

นักการเงินและบัญชี

 • จัดทำงบเดือนของงบประมาณเงินแผ่นดิน
 • จัดทำงบเดือนของเงินบำรุงโรงพยาบาล

โทร. 053-935257

E-mail : thanyanun.chai@cmu.ac.th

นางสาวศิริพร  อินสัน

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบและบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เงินฝากรับ เงินยืมทดรองราชการ รายการเบิกเกินส่งคืนต่าง ๆ การตัดจ่ายเช็คของเงินบำรุงโรงพยาบาล
 • รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันของเงินบำรุงโรงพยาบาล
 • จัดทำรายงานทางการเงินของเงินบำรุงโรงพยาบาล

โทร. 053-934413

E-mail : siriporn.i@cmu.ac.th

นายจีรศักดิ์  วิลัยพรรณ

นักการเงินและบัญชี

 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดควบคู่ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (งบประมาณแผ่นดิน)
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดควบคู่ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (งบเงินรายได้ส่วนงาน)
 • งานตรวจสอบจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย บัญชีศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-935257

E-mail : jeerasak.wilaipun@cmu.ac.th

นางสาวจุฑามาศ  ดิษบรรจง

นักการเงินและบัญชี

 • งานบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ จัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร  งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินบำรุง (ระบบ AP)
 • งานตั้งหนี้ในระบบบัญชี 3 มิติ งบประมาณเงินแผ่นดิน
 • งานบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงิน และจัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เงินบริจาคและกองทุนต่าง ๆ
 • งานบันทึกบัญชีศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC) พร้อมจัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร

โทร. 053-935313

E-mail : jintana.di@cmu.ac.th

นางขวัญหทัย  กฤษณะวาณิช

นักการเงินและบัญชี

 • บันทึกบัญชีค่ารักษาพยาบาลเงินสดรับ และรายได้อื่นของเงินบำรุงโรงพยาบาล
 • ปรับปรุงบัญชี และจัดทำงบกระแสเงินสด

โทร. 053-935243

E-mail : kwanhatai.k@cmu.ac.th

นางอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ

นักการเงินและบัญชี

 • บันทึกข้อมูลลูกหนี้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ตัดชำระหนี้ตามบันทึกข้อความอนุมัติลดหย่อนยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานลูกหนี้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

โทร. 053-935243

E-mail : areerat.yorapat@cmu.ac.th

นางสาวศุภรัตน์  ชัยมงคล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดควบคู่ ของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินอื่นใดควบคู่ ของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) บุคลากรหลังเกษียณ

โทร. 053-935257

E-mail : suparat.chaimongkon@cmu.ac.th