งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หน่วยเงินรายได้

บุคลากร

นางวิไลลักษณ์  ปาปวน

หัวหน้าหน่วยเงินรายได้

สำนักงาน

นางธัญรัศม์  กสิบุตร

นักการเงินและบัญชี

หมวดรับเงินผู้ป่วยใน

นางสาวนิตยา  โปธา

นักการเงินและบัญชี

หมวดรับเงินผู้ป่วยนอก