งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หน่วยเงินรายได้

บุคลากร

นางทัณฑิมา  ตาสิงห์

หัวหน้าหน่วยเงินรายได้

สำนักงาน

นางวิไลลักษณ์  ปาปวน

นักการเงินและบัญชี

หมวดรับเงินผู้ป่วยใน

นางสาวนิตยา  โปธา

นักการเงินและบัญชี

หมวดรับเงินผู้ป่วยนอก