งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ริบทงานคลัง

 

“เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้บริการทางการเงิน ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่จัดเก็บเงินรายได้ เบิกเงินค่าใช้จ่าย ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำข้อมูลและรายงานทางการเงิน งบประมาณอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นมาตราฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน และคิดตามผลการดำเนินงาน ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วิสัยทัศน์

 

เป็นเลิศในการบริการ ทำงานอย่างโปร่งใส

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล จิตใจเปี่ยมบริการ

พันธกิจ

งานคลัง สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับเงิน จ่ายเงินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทางการเงินการคลัง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและวางแผนขององค์กร