งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักงาน

บุคลากร

นางวิไลลักษณ์  ปาปวน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยเงินรายได้

 • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยเงินรายได้
 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

โทร. 053-935249

E-mail : wilailak.pa@cmu.ac.th

นางวนิดา  พิละกันทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินเชื่อศรีพัฒน์ทั้งหมด
 • ตรวจสอบและปรกบคู่หนังสือส่งตัวกับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ประเภทข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ แลครูเออกชน

โทร. 053-935245

Email : wanida.p@cmu.ac.th

นางสาวสุภารัตน์  อินทร์โฉมงาม

นักการเงินและบัญชี

 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเบิกตรงข้าราชการส่วนกลาง

โทร. 053-935158

E-mail : suparat.in@cmu.ac.th

นางสาวดารา  ตาสุข

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

 • คิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
 • ควบคุมใบเสร็จ
 • รับเรื่องใบเสร็จรับเงินสูญหาย
 • ออกรายละเอียดสรุปค่ารักษาพยาบาล

โทร. 053-935249

E-mail : dara.ta@cmu.ac.th

นางสาวจีราพร  คำใจ

นักการเงินและบัญชี

 • รับ – ส่งข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ เบิกกรมบัญชีกลาง

โทร. 053-935249

E-mail : jeeraporn.k@cmu.ac.th

นางสาววลัยพร โกฏิแก้ว

นักการเงินและบัญชี

 • รับเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • รับเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • รับเงินคืนเงินบำรุงโรงพยาบลมหาราชนครเชียงใหม่

โทร. 053-935249

E-mail : wilaiporn.k@cmu.ac.th

นางสาวคัชรินทร์  พิณไชย

นักการเงินและบัญชี

 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เบิกตรงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม่ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 • รับเงินบริจาคทุนต่าง ๆ และกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
 • รับเงินรับฝากคณะแพทยศาสตร์

โทร. 053-935258

E-mail : katcharin.p@cum.ac.th

นางสาวกันยารัตน์  คงตัน

นักการเงินและบัญชี

  • เปลี่ยนสิทธิผู้ป่วยใน
  • ตรวจสอบและควบคุมหลักฐานการโอนเงินค่าบริการสั่งยาทางไปรษณีย์

  โทร. 053-935249

  E-mail : kanyarat.khongtan@cmu.ac.th

นางสาวเจนจิรา  กำแพงแก้ว

นักการเงินและบัญชี

 • เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น, โครงการแพทย์ พอ.สว., กองทุนขจรศรี, อุเทนพงษ์, เงินเชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, เงินเชื่อธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 053-935250

E-mail : janejira.kumpangkeaw@cmu.ac.th

นางสาวณัฐธิดา วงศ์กันทา

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบการรบเงินบริจาคและกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
 • ตรวจสอบการรับเงินฝากคณะแพทยศาสตร์
 • ตรวจสอบการรับเงินและนำส่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกเหรียญและวัตถุมงคลต่าง ๆ ของหลวงปู่แหวน แลเหรียญหลวงปู่หล้า

โทร. 053-936093

E-mail : natthida.w@cmu.ac.th

นางสาวธนัญญา มูลสมบัติ

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ตรวจสอบยอดเงินโอนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • สรุปยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของแต่ละเดือน

โทร. 053-936093

E-mail : thanunya.moo@cmu.ac.th

นางสาวกัลยารัตน์  อุดมสุข

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเบิกต้นสังกัดรัฐวิสาหกิจ

โทร. 053-935246

E-mail : kallyarat.audom@cmu.ac.th

นางสาวจิราภรณ์  ทองคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • ออกใบแทนค่ารักษาพยาบาลหนังสือส่งตัวของข้าราชการส่วนกลาง และท้องถิ่น

โทร. 053-935245

E-mail : jiraporn.thongcome@cmu.ac.th

นางอัจจิพร  แก้ววิมล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระเงินค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
 • รับชำระเงินค่าใบรับรองแพทย์ ขายแบบ
 • รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลหน่วยต่าง ๆ

โทร. 053-935245

E-mail : adjiporn.k@cmu.ac.th

นางสาวเกศินี  สมวงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเบิกตรงข้าราชการส่วนกลาง

โทร. 053-935158

E-mail : kasinee.somwong@cmu.ac.th

นางสาวอาภากร  ใจเคย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเบิกตรงข้าราชการส่วนกลาง

โทร. 053-935158

E-mail : apagon.jaikhoei@cmu.ac.th

นายสมพร  ผิวขาว

พนักงานปฏิบัติงาน

 • ธุรการ รับ-ส่งหนังสือ

โทร. 053-936246

E-mail : somporn.pi@cmu.ac.th

นายสุเมธ ผลคำแปง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ธุรการ รับ-ส่งหนังสือ

โทร. –

E-mail : sumet.p@cmu.ac.th