ประกาศคณะแพทยศาสตร์  (ค่าตอบแทนบุคลากร)

ประกาศ 2554

ฉบับที่ 3-2554 ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของอ.พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 5-2554 ค่าตอบแทนแก่หน่วยงานที่ได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคม สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ
ฉบับที่ 6-2554 ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ
ฉบับที่ 8-2554 คชจ.ในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี
ฉบับที่ 10-2554 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ และหลักสูตรที่ขอปรับปรุง
ฉบับที่ 12-2554

คชจ.ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์หลักสูตร1ปี(ภาคพิเศษ)

ฉบับที่ 13-2554

ค่าตอบแทนอ.แพทย์ผู้ตรวจเวชระเบียนและค่าตอบแทนอ.แพทย์ผู้ประเมินคุณภาพเวชระเบียนคณะฯ

ฉบับที่ 14-2554 คชจ.เดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 18-2554 ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาภาคปกติ

 

 

 

 

 

       ปรับปรุงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖