งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประวัติ

     นับตั้งแต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2502 ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2502 เป็นต้นมา เป็นเวลาร่วม 60 ปีมาแล้ว

 

งานคลังเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในครั้งแรกมีชื่อเรียกว่า “แผนกการเงิน” มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในสมัยนั้น

 

ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ สถานที่ปฏิบัติงานครั้งแรกที่ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ อยู่ชั้น 2 ตึกอำนวยการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (บริเวณหน่วยกำจัดน้ำเสียปัจจุบันนี้) มี คุณศรีสุนันทา ปาลวัฒน์ เป็นหัวหน้าเมื่อ คุณศรีสุนันทา ปาลวัฒน์ ได้ขอย้ายกลับไปกรุงเทพฯ ประมาณปลายปี พ.ศ. 2509 ต่อจากนั้น คุณสินี ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกการเงินสืบต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2529 คุณวาณี คุณาพร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานคลัง จนถึง 30 กันยายน 2542 ต่อมา คุณประพันธ์ จินดาเรือง ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 และได้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อเดือนกันยายน 2544 คุณมาลินี ชัยมงคล ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปี พ.ศ.2546 ต่อมา คุณอภิญญา ธนประสิทธิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังจนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 ต่อมา คุณถาวร มณีวงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานคลังจนถึงปัจจุบัน

 

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการการเงินการคลังในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด มีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายรับจากการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล เงินรายได้มหาวิทยาลัยจากค่าหน่วยกิตฯ ของนักศึกษา รวมถึงเงินกองทุนและเงินที่ได้รับบริจาค

 

เนื่องจากภาระงานในความรับผิดชอบมากขึ้น คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมคือหน่วยการเงิน เป็น งานคลังตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2528 โดยแบ่งสายงานการปฏิบัติของงานคลังออกเป็น 5 หน่วยงาน

ประกอบด้วย

1. หน่วยเงินรายได้

2. หน่วยงบประมาณ

3. หน่วยการเงิน

4. หน่วยบัญชี

5. หน่วยบริหารทรัพย์สินและบัญชี

 

     ปัจจุบัน งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 68 คน โดยแยกเป็น ข้าราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 18 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วน) 47 คน

————————————————

งานคลังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้บริการทางการเงินของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่รับเงินรายได้ จ่ายค่าใช้จ่าย ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำข้อมูลและรายงานทางการเงิน งบประมาณ ที่เป็นมาตรฐาน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ