งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หน่วยงบประมาณ

บุคลากร

นางบุญญภาค  เรือนพันธ์

หัวหน้าหน่วยงบประมาณ

 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานขอบุคลากรในหน่วยงานงบประมาณในการปฏิบัติงานบริหาร ควบคุม รายงานการวช้เงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน, วบประมาณเงินรายได้(หน่วยกิต), งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบริจาค เงินรับฝากและกองทุน
 • กำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ
 • กำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากภาควิชา/ฝ่าย/งาน

 

โทร. 053-935252

E-mail : boonyapark.r@cmu.ac.th

นางสุภาศรี  อินตา

นักการเงินและบัญชี

 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

โทร. 053-935244

E-mail : suphasri.inta@cmu.ac.th

นางนิตยา  มีโพธิ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • เบิกจ่ายงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาล

โทร. 053-935240 , 053-936303

E-mail : nittaya.me@cmu.ac.th

นางสาวอัญชลี  กันทาวัน

นักการเงินและบัญชี

 • ตั้งหนี้และบันทึกบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาล
 • ตั้งหนี้และบันทึกบัญชีเงินรายได้ค่าหน่วยกิต
 • ตั้งหนี้และบันทึกบัญชีบัญชีพักเงินรับฝาก (035)
 • บันทึกฐานข้อมูลผู้จำหน่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล

โทร. 053-935240

E-mail : aunchalee.kun@cmu.ac.th

นางสาวพุทธชาติ  จิตคง

นักการเงินและบัญชี

 • เบิกจ่ายค่าตอบแทน

โทร. 053-936307

E-mail : puttachat.j@cmu.ac.th

นางสาวปริญญา  จันบุญเป็ง

นักการเงินและบัญชี

 • ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (งบหน่วยกิต)
 • ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 • ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเครือข่าย และเบิกจ่ายจากเงินประกันสังคม

โทร. 053-935240

E-mail : parinya.ch@cmu.ac.th

นางสาวณัฏฐ์พัฒน์  ศรีบุญกอง

นักการเงินและบัญชี

 • บันทึกค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบเงินบำรุงโรงพยาบาล
 • เบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินประกันสังคม/ค่าสัมนาคุณอาจารย์แพทย์

โทร. 053-936307

E-mail : nutput.s@cmu.ac.th

นางสาวตติยา  โพธะ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์, ค่าล่วงเวลาพิเศษอาจารย์แพทย์ และค่าสาธารณูปโภค

โทร. 053-935244

E-mail : tatiya.p@cmu.ac.th

นางสาวลลิตาภรณ์  วราพุธ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • เบิกจ่ายเงินบริจาค เงินรับฝาก และกองทุน
 • เบิกค่าตอบแทนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

โทร. 053-936303

E-mail : spwaraput14@gmail.com

นายกฤษฎ์  ถิ่นธรรม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • บันทึกค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบเงินบำรุงโรงพยาบาล

โทร. 053-936303

E-mail : krit.t@cmu.ac.th