งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

ทำเนียบหัวหน้างานคลัง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

non

คุณศรีสุนันทา     ปาลวัฒน์

( 2502 – 2509 )

non

คุณสินี     ชุมสาย ณ อยุธยา

( 2509 – 2529 )

non

คุณวาณี     คุณาพร

( 2529 – 2542 )

non

คุณประพันธ์     จินดาเรือง

( 2542 – 2544 )

non

คุณมาลินี     ชัยมงคล

( 2544 – 2546 )

TEE04665

คุณอภิญญา  ธนประสิทธิกุล

( 2546 – 2562 )

DSC00338

คุณถาวร     มณีวงค์

( 2562 – 2564 )

สุภาภรณ์

 คุณสุภาภรณ์   รังสรรค์

( 2564 – 2565 )

วัชรินทร์

 คุณวัชรินทร์  ดีประสิทธิ์ปัญญา

( 2565 – ปัจจุบัน )