งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

หมวดรับเงินผู้ป่วยใน

บุคลากร

นางธัญรัศม์  กสิบุตร

นักการเงินและบัญชี

 • ควบคุมตรวจสอบรายได้การรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและรายได้อื่น ๆ
 • ควบคุมตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร/จัดสรรเงินฝากประจำ เพื่อประโยชน์สูงสุด

โทร. 053-935246

E-mail : suparat.in@cmu.ac.th

นางสาวเรวดี  ภัยพิลัย

นักการเงินและบัญชี

 • รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
 • รับชำระเงินวางล่วงหน้า/มัดจำค่ารักษาพยาบาล
 • ให้สิทธิ์เงินเชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
 • บันทึกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

โทร. 053-935250

E-mail : rawadee.p@cmu.ac.th

นางสาวทัศนีย์  กล้ามาก

นักการเงินและบัญชี

 • รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
 • รับชำระเงินวางล่วงหน้า/มัดจำค่ารักษาพยาบาล
 • ให้สิทธิ์เงินเชื่อหน่วยงานต่าง ๆ

โทร. 053-935250

E-mail : tudsanee.g@cmu.ac.th

นางจิราภรณ์  ชมพล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
 • รับชำระเงินวางล่วงหน้า/มัดจำค่ารักษาพยาบาล
 • ให้สิทธิ์เงินเชื่อหน่วยงานต่าง ๆ

โทร. 053-935250

E-mail : jiraporn.chompon@cmu.ac.th

นางสุภี  พรมเสน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
 • รับชำระเงินวางล่วงหน้า/มัดจำค่ารักษาพยาบาล
 • ให้สิทธิ์เงินเชื่อหน่วยงานต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและนำส่งบัญชีเงินล่วงหน้า/มัดจำค่ารักษาพยาบาล

โทร. 053-935250

E-mail : suphee.p@cmu.ac.th