งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2567

เรื่อง “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS Excellence”

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 6 – 7 มกราคม 2567

ณ Buffalo Island Resort and Jungle Adventure Park อ.หางดง จ.เชียงใหม่

——————–

วิทยากร

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

รองคณบดีด้านแผนยุทธศาสตร์และบริหารการเงินและทุน

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร

พว.ศรีทัย สีทิพย์

หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล