งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2565

เรื่อง “MED CMU PMS : Individual OKRs”

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่