งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่