งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่