ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในภาคทฤษฎี ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ในภาคทฤษฎี
ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะได้ดำเนินการอบรมทักษะในภาคปฏิบัติต่อไป
ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 16 มิถุนายน 2566

 

การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดินแบบสวมใส่ หรือ Exoskeleton

หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้ให้การสนับสนุน ได้แก่
การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดินแบบสวมใส่หรือ Exoskeleton

โดย ศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ร่วมนำเสนอโครงการโดย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ซึ่งจะได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังระดับเอวที่มีความสามารถสูง เช่น เป็นนักกีฬาเก่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้ฝึกเพื่อเข้าแข่งขัน การบังคับควบคุมหุ่นยนต์ดังกล่าวในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป ทั้งนี้จะต้องมีการฝึกนักกีฬาโดยการเตรียมสมรรถภาพทางกายโดยการทำกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเป้าสู่การแข่งขัน และการพัฒนาระบบกลไกการควบคุมหุ่นยนต์โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการสาธิตแผ่นรองเท้า โดย บริษัท สุรเทค นำเสนอโดย รศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการสาธิตแผ่นรองเท้าโดย บริษัท สุรเทค

นำเสนอโดย รศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น – 15.30 น

อุปกรณ์แผ่นรองเท้า Electronics และระบบการเคลื่อนไหว สามารถวิเคราะห์การเดินโดยวัดแรงกดที่เท้าเพื่อประเมินภาวะความผิดปกติของเท้าต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยเท้าเบาหวาน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยทางระบบประสาทอื่น ๆ และยังมีการผนวกเกมสำหรับฝึกการวางเท้าในรูปแบบต่าง ๆ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกับบริษัท Enraf-Noniu จัดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่อง High-intensity laser therapy สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับบริษัท Enraf-Nonius จัดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่อง High-intensity laser therapy

สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมจากประเทศอิตาลี
Dr. Giacomo Granozio
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา Musculoskeletal medicine และ Orthopedic Rehab
Dr. Wolfgang Gruther

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูด้วยเครื่อง High-intensity laser therapy เป็นการรักษาที่ทันสมัยสามารถให้ความร้อนลงไปลึกถึงเนื้อเยื่อที่ต้องการได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น สามารถบำบัดและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ได้รับการบาดเจ็บหรืออักเสบเรื้อรัง นับเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าด้านการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปัจจุบันภาควิชามีเครื่องมือดังกล่าวให้บริการแก่ประชาชน

 

คณะศึกษาดูงาน Center of Medical Rahabilitation ประเทศ สปป.ลาว

โดย นางสาวอรุโณทัย สุขไกรไทย นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พาคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าคลั่ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

MEDCHIC Innovation Day 2022

MEDCHIC Innovation Day 2022 (ปี3)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานนวัตกรรม Suandok Sound Therapy, Virtual Reality for Stroke Rehabilitation และเตียงป้องกันแผลกดทับอัตโนมัติคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ธีม ``Driving Healthcare through Innovation`` วันที่ 3 ก.ย. 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ลานนา บอลลูม โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA)

คุณอรุโณทัย สุขไกรไทย นำเสนอผลงานนิทรรศการการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19

13-16 มีนาคม 2561

 

คุณอรุโณทัย สุขไกรไทย

นักกิจกรรมบำบัดประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นำเสนอผลงานนิทรรศการการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19

ในหัวข้อ “คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการกับการฟื้นฟูสภาพ”

ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม และคุณณรงรัตน์ สวัสดิกานนท์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน MEDCMU-EV Car สำหรับผู้พิการครึ่งท่อน

2-5 สิงหาคม 2561

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี และคุณณรงรัตน์ สวัสดิกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “MEDCMU-EV Car สำหรับผู้พิการครึ่งท่อน”

นวัตกรรมชิ้นแรกอย่างเป็นทางการของ กลุ่มวิจัย​นวัตกรรมสุขภาพ​ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MedCHIC)และ ”แอพพลิเคชั่น Panyadee+”

เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ทานยาได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา ในงาน Thailand Industry Expo 2018

ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

 

 

 

9 สิงหาคม 2561

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี และคุณณรงรัตน์ สวัสดิกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “MEDCMU-EV Car สำหรับผู้พิการครึ่งท่อน”

นวัตกรรมชิ้นแรกอย่างเป็นทางการของ กลุ่มวิจัย​นวัตกรรมสุขภาพ​ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MedCHIC)

ในงาน “SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี