ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน

Read More

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

Read More

ประกาศรับสมัครอาจารย์

Read More

สารจากหัวหน้าภาควิชา

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ ที่คนทั่วไปเรียกสั้น ๆ ว่า“หมอฟื้นฟู” เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีความผิดปกติหรือมีโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ฯลฯ ที่ส่งผลให้สมรรถภาพร่างกายถดถอย และ/หรือมีความพิการ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ อาศัยหลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยฟื้นสภาพและความสามารถให้ผู้ป่วย/ผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้พิการสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเวชกรรมฟื้นฟู และเป็นที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ทีมเวชกรรมฟื้นฟู ผู้ป่วย/ผู้พิการ ครอบครัวและชุมชน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรกริช กล้าผจญ
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รางวัล

ความภาคภูมิใจของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • AWARD JK

การให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ) หรือเรียกว่าElectrodiagnostic study การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก OPD20

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกลดเกร็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกายภาพบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรมบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มดนตรีบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม