MED CMU EV Prototype (รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ)

กภ.ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

Side2sider (อุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ)

กภ.ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

เตียงไฟฟ้าเอนกประสงค์

กภ.ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์