ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกช่วยเหลือตัวเอง ตามระดับความสามารถสูงสุดในการพึ่งพาตนเองโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน กลุ่มผู้ป่วยภายใต้การดูแล ได้แก่ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยโรคสมองในเด็ก ผู้ป่วยพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ อีกทั้งยังให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการบาดเจ็บโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในด้านการเคลื่อนไหว การเข้าถึงของผู้รับบริการสามารถมาได้จากหลายช่องทาง ทั้งการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นการรับปรึกษาจากห้องตรวจต่างๆในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มาจากระบบนัดหมาย หรือผู้ป่วยที่มารับบริการในครั้งแรก

Address: ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 ห้องตรวจเบอร์ 20

Phone: 053-934436

เวลาให้บริการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.