ประชาสัมพันธ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ทุนคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1 จำนวน 1 อัตรา สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. 67 ถึง 24 พ.ค. 67

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนวพร จิตงาม (นักกิจกรรมบำบัด) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และนายศุภวิชญ์ จันทร์ขาว (นักกิจกรรมบำบัด) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ณ วันที่ 30 มกราคม 2567

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญนำทีมนวัตกรของภาควิชา เข้าพบ นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณเสรี เพ็งสาท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ และปรึกษาหารือถึงความต้องการในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชา และ อ.ดร. พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณได้ให้การต้อนรับ ผศ.พญ. นลินี โกวิทวนาวงษ์ วิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ผู้มีผลงานด้านนวัตกรรมมากมาย จากการใช้วัสดุยางพารา และสารโพลิเมอร์ต่างๆในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมออกแสดงนิทรรศการในงานแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2566 (Internal Robot Racing 2023) จัดโดย ฝ่ายงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.15 – 16.00 น. ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ นายเอกรัฐ ธารนพ บิดาแพทย์หญิงวิมลรัฐ ธารนพ แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 2 ในสังกัดภาควิชาฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรม Concavoo Cushion ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 ประเภท startup โดยเข้ารับรางวัลกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝ่ายการพยาบาล หอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ ให้การต้อนรับทีมสำรวจภายใน การประกันคุณภาพโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Hospital Accreditation; AHA) ร่วมนำเสนอโดย ผศ.พญ. จีระนันท์ คุณาชีวะ หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด หัวหน้าหน่วยกิจกรรมบำบัด หัวหน้าหน่วยเครื่องช่วยคนพิการพยาบาลห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 20 และพยาบาลหอฟื้นฟูสภาพ ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12.00 น.

หน่วยกิจกรรมบำบัด หน่วยกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยฟื้นสภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยใน ทุกๆ วันศุกร์เวลา 13.30 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทำงานของระบบประสาท การฝึกสมาธิและความจำ การฝึกควบคุมลมหายใจ และการฝึกการประสานงานของสมอง ผ่านการเล่นเครื่องดนตรีทั้งเครื่องเคาะจังหวะ คีย์บอร์ด การทำ body percussion และการร้องเพลง นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บำบัดและผู้ป่วย รวมถึงระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเอง

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหัวข้อ Neuromodulation: A basic approach to TMS วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยการสนันสนุนจาก บริษัท GETZ healthcare วิทยากร ได้แก่ Dr. Matthias Kienle วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในเครื่อง TMS ผศ.นพ. ปกรณ์ วิวัฒนวงศ์วนา นพ. สุกรีย์ สมานไทย และ รศ.พญ. เบญจลักษณ์ มณีทอน มีผู้ร่วมอบรมได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตแพทย์ และแพทย์อายุรกรรมระบบประสาท รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care; IMC) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 โดยมี นพ. บดินทร์ จักรแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชา รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ รองหัวหน้าภาควิชา คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด นางนฤมล สุมิน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมบำบัด และ คุณระวิวรรณ จินดามณีศิริกุล พยาบาลฟื้นฟู ร่วมเป็นวิทยากร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ฝึกอบรม และนักศึกษาแพทย์ รับมอบเสื้อ ให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บสมอง เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ หอผู้ป่วย ฟื้นสภาพ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก ทันตแพทย์ อรรถกร จรัสชัยวรรณา ผู้ซึ่งเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องฟื้นฟูจากโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงครึ่งซีก

Load More