รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อภิชนา โฆวินทะ อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน MEDIA 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น ถึง 15.30 น ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเเพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 อัตรา

รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ และ รศ.ดร.นพ. สินธิป พัฒนะคูหา จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท (IDI) ตาม MOU โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โดย อาจารย์ พ.ท. (แพทย์แผนไทย) สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการ ให้การตอนรับ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ เป็นตัวแทนภาควิชาฯ นำรถจักรยานยนต์สำหรับคนพิการ ไปมอบให้งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุม Inter-hospital Prosthetics Conference จัดโดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จิณห์วรา กาจู ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) จาก ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ให้แก่ Dr. Fitri Rizkia Putri และ Dr. Adlina Asfara แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัย Padjadjaran ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ รศ.ดร. จีรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Tzenge-Lien Shih คณบดี College of Science, Prof. Li-Ren Yang คณบดี College of Business and Management และ Asst.Prof. Fu Szu-Kai จาก Office of Physical Education พร้อมด้วย คณาจารย์จาก Tamkang University กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย พญ. ชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสันทราย หัวหน้าโครงการ การบริบาลผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่ และ อ.ดร. ศิวพร สุกริตานนท์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ในรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ เวลา 09.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2566

บริษัท Viktas aeternum จัดการบรรยายสาธิตชุดโรบอทอัจฉริยะ Free walk เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ซึ่งผลิตโดย บริษัท Free bionics ประเทศไต้หวัน นำเสนอโดย Founder & CEO คุณ Cheng-Hua Wu ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเกมต่ออักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword game) ในรุ่น Open ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในมหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการเพื่อการศึกษา EduPloy Triple Crossword A-Math คำคม และ Sudoku ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566

Load More